Skip to main content

2021 inleds med tillväxt och förbättrad lönsamhet

        KVARTALET JANUARI-MARS

•          Orderingången uppgick till 66,3 (47,7) MSEK, motsvarande en tillväxt om 39% (49% i konstanta valutor).

•           Orderstocken uppgick till 340,1 (261,5) MSEK.

•           Intäkterna uppgick till 60,0 (51,8) MSEK, motsvarande en tillväxt på 16% (23% i konstanta valutor).

•           Rörelseresultat uppgick till 6,2 (1,0) MSEK, motsvarande en marginal om 10,4 (1,9) %.

•           Nettoresultat efter skatt uppgick till 3,2 (0,4) MSEK.

•           Resultat per aktie uppgick till 0,09 (0,01) SEK.

VD kommentar

Vi inleder 2021 med ytterligare ett starkt kvartal som jag är mycket tillfreds med. Omsättningstillväxten i kombination med endast en marginell ökning av kostnaderna genererar ett rekordhögt resultat för ett första kvartal för bolaget. Tillväxt i orderingången på nästan 50 procent i konstanta valutor signalerar även en stark start på året. COVID-19 påverkar fortfarande vår verksamhet, men det är mycket uppmuntrande att se att kunderna fokuserar på att uppgradera sina cancercentra med ytskanning på vägen mot att etablera tekniken som vårdstandard.

Orderingången fortsätter att växa i hög takt i alla våra produktsegment. Samarbetet med Elekta i Nordamerika utvecklas väl och regionen som helhet har markant förbättrats jämfört med föregående år. Båda företagens team arbetar tätt tillsammans för att utveckla marknaden och för att presentera det kombinerade erbjudandet för kunderna. Det starka momentum i APAC-regionen, drivet av den kinesiska marknaden, fortsatte under första kvartalet – vilket återspeglas i orderingång och intäkter. I EIMEA-regionen påverkas inköpsbeteendet fortfarande något av COVID-19. Effekten korrelerar delvis med respektive lands förhållningssätt till COVID-19, men vi noterade också att processen för att godkänna investeringar, både för privata och statliga vårdgivare, blev längre. Trots det har vi ett i stort sett stabilt resultat både i orderingång och i intäkter inom regionen.

Med ökande intäkter, förbättrad bruttomarginal till 61 procent och rörelsekostnader ungefär på samma nivå som förra året levererar vi ett stabilt resultat med en rörelsemarginal på 10 procent.

Med en ökande implementering av vaccinationsprogram och en minskande dödlighet relaterat till COVID-19, skiftar fokus inom hälso- och sjukvårdssektorn tillbaka till cancervården. De kliniska fördelarna med strålterapi med hög precision undersöks i stor utsträckning och den senaste utvecklingen av ersättningssystemen på stora marknader gör det möjligt för kunderna att investera i nödvändig utrustning, för att leverera säker och korrekt strålbehandling för patienter i behov.

Baserat på vår fasta övertygelse om att ytskanning är på väg att bli vårdstandard inom strålbehandling med hög precision har vi satt upp ambitiösa mål för detta år. Vår strategi bygger på ett tydligt åtagande att stärka vårt värdeskapande och vår marknadsexpansion, samtidigt som vi vill vidareutveckla vårt samarbete med OEM-partners. Vi förväntar oss att produktförsäljningen fortsätter att växa under överskådlig framtid i betydligt högre takt än den totala marknaden för strålbehandling. Den snabba utvecklingen inom serviceverksamheten under de senaste åren visar en fortsatt positiv utveckling. Det är vår förväntan att service kommer att fortsätta växa och över tid utgöra en större andel av våra intäkter.

C-RAD har en fantastisk produkt och ett motiverat team. Jag är tillfreds med vad vi hittills har uppnått och ser optimistiskt på framtiden. Marknaden är fortsatt volatil med ett tydligt säsongsmönster som kan påverka både orderingång och intäkter i enskilda kvartal. Jag känner mig konfident om våra goda möjligheter på medel- och lång sikt.

Tim Thurn, VD 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar ytskanningsteknologi för strålterapi för att möjliggöra en mycket exakt dosavgivning till tumören och samtidigt skydda frisk vävnad från oönskad exponering. Med hjälp av höghastighets 3D-kameror i kombination med förstärkt verklighet stöder C-RAD den initiala patientpositioneringen och övervakar patientens rörelser under behandlingen för att säkerställa hög tillförlitlighet, ett effektivt arbetsflöde och ökad noggrannhet. C-RAD övervakar patientens rörelse utan att använda markörer eller ytterligare dos för att ge den högsta nivån av patientsäkerhet och komfort.

C-RAD. Inspiring excellence in cancer treatment.

C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2021 kl. 08:30 CET.

Close Menu