Skip to main content

REKORD I ORDERINGÅNG, INTÄKTER OCH RÖRELSERESULTAT

FJÄRDE KVARTALET 2021
• Orderingången ökade med 9% till 132,9 (122,1) MSEK (12% i konstanta valutor).

• Orderstocken uppgick till 425,3 (350,5) MSEK.

• Intäkterna ökade med 4% till 77,4 (74,3) MSEK (8% i konstanta valutor).

• Rörelseresultatet uppgick till 14,9 (9,8) MSEK, motsvarande en marginal på 19,3 (13,2) %.

• Nettoresultat efter skatt uppgick till 11,4 (12,5) MSEK.

• Resultat per aktie uppgick till 0,34 (0,37) SEK.

HELÅRET 2021
• Orderingången ökade med 13% till 353,5 (312,6) MSEK (15% i konstanta valutor).

• Intäkterna ökade med 18% till 261,2 (221,6) MSEK (21% i konstanta valutor).

• Rörelseresultatet uppgick till 36,0 (17,1) MSEK, motsvarande en marginal på 13,8 (7,7) %.

• Nettoresultat efter skatt uppgick till 25,1 (14,4) MSEK.

• Resultat per aktie uppgick till 0,74 (0,43) SEK.

Kommentarer från Tim Thurn, VD:

När vi avslutar 2021 kan jag konstatera mätbara framsteg mot vårt mål att etablera ytskanning som vårdstandard inom avancerad strålterapi. Vi levererar ett kvartal och helår med rekordnoteringar i våra viktigaste nyckeltal – orderingång, intäkter och rörelseresultat. Detta trots en alltmer utmanande situation i leveranskedjan och den återigen ökade konsekvensen av pandemin.

Jämfört med ett starkt kvartal förra året uppgick tillväxten i konstanta valutor för orderingång och intäkter till 12 respektive 8 procent, med ett rörelseresultat på 14,9 MSEK och en marginal på 19 procent, att jämföra med 9,8 MSEK och en marginal på 13 procent motsvarande period 2020. Den ökade lönsamheten är en funktion av en intäktstillväxt med förbättrad bruttomarginal som överstiger ökningen av rörelsekostnaderna, som kommer från förstärkning av vår organisation. För helåret växte intäkterna med 21 procent till 261 MSEK och rörelseresultatet mer än fördubblades till 36 MSEK med en marginal på 14 procent. Den förbättrade lönsamheten för helåret är en bekräftelse på att de investeringar som görs i organisationen också ger avkastning.

Den nordamerikanska marknaden levererar en tillväxt på 29 procent i orderingång för helåret. Det finns en betydande potential för vår teknologi och med vår etablering samt partnerskapet med Elekta är C-RAD väl positionerat för att dra nytta av denna potential. Det skall noteras att under 2020 bokades cirka två tredjedelar av alla ordrar under det fjärde kvartalet, eftersom projekt under året fördröjdes på grund av pandemin. Tillväxten i orderingång i regionen, som började mot slutet av 2020, har bidragit till att intäkterna för helåret 2021 växt med 75 procent, en mätbar del av bolagets totala tillväxt för året.

APAC-regionen har fortsatt påverkats av pandemin, särskilt i Australien, där projekt har fördröjts. Mot slutet av året började vi se lättnader och vi återgick till ökad orderingång. Vårt beslut att etablera egen närvaro i Delhi, Indien har börjat ge resultat i form av ordrar med förväntad leverans under första halvåret 2022. Kina, som är vår största marknad i APAC-regionen, fortsätter att visa en stadig tillväxt i orderingång för helåret. Den stora efterfrågan på cancervård i kombination med det starka trycket att etablera avancerad strålterapi är drivkraften för utvecklingen i Kina, vilket också visas av de två viktiga protonterapiprojekt som C-RAD erhöll i december. Givet en mycket stark orderingång från Japan och Australien under 2020 visar regionen en mindre nedgång i orderingång för helåret 2021, men avslutas med en positiv trend med en tillväxt på 23 procent under fjärde kvartalet.

EMEA-regionen visar en stark återhämtning både vad gäller orderingång och intäktstillväxt under fjärde kvartalet, vilket lyfter regionen till en helårstillväxt i orderingång och omsättning på 20 respektive 23 procent.

Orderingången för våra positioneringsprodukter, vår största kategori, ökade i alla regioner med 16 procent under 2021, vilket är en mycket uppmuntrande utveckling och bekräftar marknadens efterfrågan på ytskanning. Intäkterna från servicekontrakt ökade med 40 procent jämfört med föregående år och utgör 13 procent av totala intäkter, jämfört med 11 procent föregående år. Detta är en viktig drivkraft bakom förbättrade marginaler för både brutto- och rörelseresultat. Dessutom bekräftar detta trenden med ett ökande antal kunder som vill engagera sig långsiktigt med C-RAD och därmed säkerställa ett uppdaterat och driftssäkert system under produktens livslängd.

C-RAD har förstärkt sin organisation under året, främst inom service. Därtill har vi fortsatt investera i produktutveckling för att intensifiera samarbetet med OEM:s. Det senaste exemplet är integrationen och valideringen av C-RADs Catalyst+ system med Elektas senaste linjäraccelerator – Harmony. Samtliga Elektas linjäracceleratorer är nu certifierade för kompatibilitet med alla Catalyst funktioner.

Jag vill passa på att rikta ett stort tack till C-RAD-teamet, våra kunder och partners för engagemanget och förtroendet under det senaste året. Det är fantastiskt att se de framsteg som C-RAD har gjort. Året avslutas med ett stort intresse från marknaden för våra lösningar och vi är väl positionerade och förberedda för att under 2022 fortsätta arbetet mot vårt mål att göra ytskanning till vårdstandard.

Tim Thurn, VD

Close Menu