Skip to main content

Övertecknat personaloptionsprogram

Pressmeddelande 2015-04-08
C-RAD har introducerat ett program med teckningsoptioner för personalen. Det
visade intresset överstiger den ursprungligen tillgängliga volymen med 42 %.

Pressmeddelande 2015-04-08

C-RAD har introducerat ett program med teckningsoptioner för personalen. Det visade intresset överstiger den ursprungligen tillgängliga volymen med 42 %.

Vid en extra bolagsstämma i mars 2015 beslutade C-RAD att utfärda 400 000 teckningsoptioner avsedda att ingå i ett personalincitamentsprogram för C-RAD AB. Ursprungligen erbjöds 200 000 teckningsoptioner till personalen. 200 000 optioner utfärdades även till C-RAD Positioning AB, som fått tillåtelse att överföra dem till befintliga eller framtida medarbetare vid ett eller flera tillfällen.

 

Befintliga medarbetare i hela C-RAD-koncernen tecknade sig för totalt 284 330 teckningsoptioner (företagsledningarna i C-RAD AB och C-RAD Positioning tecknade sig för upp till 150 000 teckningsoptioner), vilket innebär att den volym som ursprungligen erbjöds till överskreds med 42 %. Ett beslut har därför fattats att erbjuda överskottet från den reserv som skapats i C-RAD Positioning. Totalt 115 670 teckningsoptioner kommer att finnas kvar för överföring till framtida medarbetare.

 

Optionsavtal har ingåtts med medarbetarna, men leveransen av de teckningsoptioner som ingår programmet kräver ett positivt beslut av årsstämman (punkt 14 på dagordningen) om att erbjuda tillgängliga teckningsoptioner i hela C-RAD-koncernen.

 

– Detta resultat ger en mycket positiv bild av bolaget och dess team. Det engagemang och de förväntningar som finns bland ledningsgruppen och medarbetarna när det gäller bolagets utveckling framgår av det visade intresset för teckningsoptionsprogrammet. Det är en fantastisk mekanism som säkerställer att medarbetarnas intressen ligger i linje med aktieägarnas, säger Tim Thurn, VD för C-RAD.

 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. Slutanvändarna är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 31 anställda. C-RADs verksamhet är sprungen ur forskning och utveckling på Karolinska Institutet i Solna. Bolagets första produkt, C-RAD SentinelTM, började säljas 2007. Samarbetsavtal har ingåtts med Elekta (Sverige), Varian (USA) och IBA (Belgien). På större marknader representeras C-RAD av distributörer som är specialiserade inom strålterapi. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. C-RAD äger 29 procent av aktierna i laserföretaget Cyrpa med en option att förvärva resterande 71 procent. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com.

 

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666947, E-post investors@c-rad.com

 

Ovanstående information är kurspåverkande och måste därmed offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528).

Close Menu