Skip to main content

Order samt etablering av C-RAD AB på den koreanska marknaden

Pressmeddelande
2007-12-07
Order samt etablering av C-RAD AB på den koreanska marknaden
C-RAD AB med sina tre helägda dotterbolag är alla verksamma inom
strålbehandlingsområdet. Bolaget har nu etablerat en försäljningskanal för den
expansiva koreanska radioterapimarknaden. 
C-RAD har skrivit avtal med HaeDong Co. Ltd gällande marknadsföring och
försäljning av bolagets patientpositioneringssystem på den koreanska marknaden.
HaeDong har en dokumenterat lång erfarenhet och är väl etablerade på den
koreanska radioterapimarknaden och genom detta avtal har C-RAD en stark partner
för denna expansiva region. Med detta avtal följer bolaget sin plan att
etablera försäljningskanaler på strategiskt viktiga radioterapimarknader. I
samband med etablering av försäljningskanal i Korea har bolaget fått en första
order på sitt patientpositioneringssystem till Korea. 
Erik Hedlund, VD C-RAD AB, säger:
"Vi är mycket nöjda med denna första order till Korea samt etablering av
distributör för den viktiga koreanska marknaden. Korea är en av de största
marknaderna inom radioterapi i Asien och det är mycket betydelsefullt att
bolaget nu har skapat goda förutsättningar för sin marknadsnärvaro i denna del
av världen. Med detta avtal följer vi bolagets expansiva plan med etablering på
internationellt viktiga marknader." 


För ytterligare information kontakta:


Erik Hedlund
VD 

C-RAD AB
Telefon 018- 66 69 31


Kort om C-RAD AB
C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad
strålbehandling. Gruppen tillhandahåller produkter och system för
positionering, tumörlokalisering och strålbehandling. Slutkunder är
strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling sker i tre
helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD
Innovation AB. C-RAD Imaging AB är placerat i Östersund medan de övriga
företagen har sin verksamhet i Uppsala. Totalt är 18 personer för närvarande
anställda i företagen. 
Verksamheterna i C-RAD AB har sitt ursprung i forskning och utveckling från
Karolinska Institutet i Solna och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Avknoppningarna har genomförts under perioden 2001 till 2004. Försäljningen av
bolagets första system, C-RAD SentinelTM, inleddes under hösten 2006. 
Ett samarbetsavtal har tecknats med det tyska företaget LAP. Avtal har även
tecknats med distributörer i USA, Kina, Japan, Italien och Korea. Sedan den 23
juli 2007 sker handel med bolagets aktie på AktieTorget. 
Close Menu