Skip to main content

Order samt etablering av C-RAD AB på den japanska marknaden.

Pressmeddelande
2007-11-16

C-RAD AB med sina tre helägda dotterbolag är alla verksamma inom
strålbehandlingsområdet. Bolaget har nu etablerat en försäljningskanal på den
viktiga japanska marknaden och i samband med detta även fått en order på sitt
patientpositioneringssystem till Japan. 
C-RAD fullföljer sin planerade expansion av marknadsaktiviteter för att
etablera en stark marknadsnärvaro på de internationellt viktigaste marknaderna
inom radioterapi. Genom avtal med företaget Advanced Radiation Devices, Inc.
(ARD) har bolaget skapat ett starkt fotfäste på den viktiga japanska
radioterapimarknaden. ARD är väl etablerade och har lång erfarenhet av den
japanska radioterapimarknaden. Detta distributörsavtal med ARD ger C-RAD
möjlighet att effektivt bearbeta den japanska marknaden för vårt unika
patientpositioneringssystem. I samband med etablering av försäljningskanal i
Japan så har bolaget fått en första order på sitt patientpositioneringssystem
till Japan. 
För serieleveranser av denna typ av utrustning till den japanska marknaden
krävs godkännande från japanska myndigheter. Denna godkännandeprocess kan ta
upp till ett år och hanteras av ARD. 
Erik Hedlund, VD C-RAD AB, säger:
"Genom denna första order till Japan samt etablering av en distributör till den
internationellt viktiga japanska radioterapimarknaden har vi skapat en bra
grund för bolagets närvaro på denna marknad. Jag är nöjd över detta steg för
bolaget då Japan är en av de viktiga marknaderna som vi nu planenligt har
etablerat bolaget på och därmed kunna introducera våra produkter och lösningar
på denna marknad på ett effektivt sätt." 


För ytterligare information kontakta:


Erik Hedlund
VD 

C-RAD AB
Telefon 018 - 66 69 31

Kort om C-RAD AB
C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad
strålbehandling. Gruppen tillhandahåller produkter och system för
positionering, tumörlokalisering och strålbehandling. Slutkunder är
strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling sker i tre
helägda dotterbolag, C-RAD 
Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är
placerat i Östersund medan de övriga företagen har sin verksamhet i Uppsala.
Totalt är 18 personer för närvarande 
anställda i företagen.
Verksamheterna i C-RAD AB har sitt ursprung i forskning och utveckling från
Karolinska Institutet i Solna och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Avknoppningarna har genomförts under perioden 
2001 till 2004. Försäljningen av bolagets första system, C-RAD SentinelTM,
inleddes under hösten 2006. 
Ett samarbetsavtal har tecknats med det tyska företaget LAP. Avtal har även
tecknats med distributörer i USA, Kina och Japan. Sedan den 23 juli 2007 sker
handel med bolagets aktie på AktieTorget. 
Close Menu