Skip to main content

Omvandling av aktier

Pressmeddelande 2015-02-27
Enligt C-RADs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att
aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala
antalet röster i bolaget medan antalet aktier alltjämt förblir detsamma.

Pressmeddelande 2015-02-27

Enligt C-RADs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget medan antalet aktier alltjämt förblir detsamma.

Under februari månad har på aktieägares begäran 321 000 aktier av serie A omvandlats till aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 28 418 613.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 20 275 323, varav 904 810 aktier av serie A och 19 370 513 aktier av serie B.

Informationen är sådan som C-RAD skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 februari 2015 kl. 08.45.

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon: +46-18-666947, E-post: investors@c-rad.com.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. Slutanvändarna är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 30 anställda. C-RADs verksamhet är sprungen ur forskning och utveckling på Karolinska Institutet i Solna. Bolagets första produkt, C-RAD SentinelTM, började säljas 2007. Samarbetsavtal har ingåtts med Elekta (Sverige), Varian (USA) och IBA (Belgien). På större marknader representeras C-RAD av distributörer som är specialiserade inom strålterapi. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. C-RAD äger 29 procent av aktierna i laserföretaget Cyrpa med en option att förvärva resterande 71 procent. C-RAD AB är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com.

Close Menu