Skip to main content

Konvertibellån till C-RAD AB från Norrlandsfonden.

Pressmeddelande
2007-11-02
Stiftelsen Norrlandsfonden har till uppgift att utveckla det norrländska
näringslivet. Som följd av C-RAD Imaging AB:s etablering i Östersund, har
Norrlandsfonden under 2005/2006 medverkat i C-RAD AB:s finansiering med
konvertibla skuldebrev vid två tillfällen. Villkoren i dessa skuldebrev ger
Norrlandsfonden rätt att försvara sin relativa andel vid nyemissioner, vilket
man nu väljer att göra genom att utge ytterligare ett konvertibellån på 1,8
MSEK till C-RAD AB. 
Rättigheten för Stiftelsen Norrlandsfonden att försvara sin andel i C-RAD AB
ingår i de tidigare avtalsvillkoren och står nämnt på s. 49 i Prospektets
Registreringsdokument (godkänt av FI den 14 maj 2007) gällande vårens emission
på 30 MSEK: 
I konvertibellånet på 2,1 MSEK som Bolaget har hos Norrlandsfonden ingår
följande avtalsvillkor; "Genomför Bolaget nyemission förbinder sig Bolaget att
utge konvertibla skuldebrev till Norrlandsfonden på villkor som motsvarar de
villkor som kommer att gälla för nyemissionen. Norrlandsfonden skall istället
för tecknande av ny konvertibel äga rätt att efter eget bestämmande teckna
aktier som om han vore ägare till de aktier som hans innehavda skuldebrev
skulle ha berättigat till om konvertering dessförinnan skett." 
Den 26 juni 2007 beslutade Norrlandsfonden att ge ett nytt konvertibellån till
C-RAD AB på 1,8 MSEK, motsvarande sin tidigare andel i bolaget. Vid den Extra
bolagsstämman den 28 september 2007 bemyndigandes styrelsen för C-RAD AB att
intill nästkommande årsstämma besluta om utgivande av konvertibellån på upp
till maximalt 5 % av aktiekapitalet. Bemyndigandet innefattar rätten till att
besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Bemyndigandet
registrerades hos Bolagsverket den 9 oktober 2007. 
Den 10 oktober 2007 beslutade styrelsen för C-RAD AB att acceptera ett
konvertibellån på 1,8 MSEK från Norrlandsfonden. Konvertibellånet betalades ut
den 1 november 2007. 
Per-Erik Persson, Norrlandsfonden, säger:
"Vi ser positivt på C-RADs etablering och utveckling i Östersund. Ett
högteknologiskt företag av den här typen är värdefullt för regionens
utveckling, och därför väljer vi att gå in och fortsätta stötta verksamheten." 
Erik Hedlund, VD C-RAD AB, säger:
"Det är väldigt värdefullt för bolaget att Norrlandsfonden, vars uppdrag är att
utveckla näringslivet, tror på vår verksamhet. Det stärker vår organisation och
möjlighet att verka i regionen." 


För ytterligare information kontakta:


Erik Hedlund
VD 

C-RAD AB
Telefon 018 - 66 69 31

För information om Norrlandsfonden besök www.norrlandsfonden.se

Kort om C-RAD AB
C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad
strålbehandling. Gruppen tillhandahåller produkter och system för
positionering, tumörlokalisering och strålbehandling. Slutkunder är
strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling sker i tre
helägda dotterbolag, C-RAD 
Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är
placerat i Östersund medan de övriga företagen har sin verksamhet i Uppsala. 
Totalt är 18 personer för närvarande anställda i företagen. Verksamheterna i
C-RAD AB har sitt ursprung i forskning och utveckling från Karolinska
Institutet i Solna och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Avknoppningarna
har genomförts under perioden 2001 till 2004. Försäljningen av bolagets första
system, C-RAD SentinelTM, inleddes under hösten 2006. Ett samarbetsavtal har
tecknats med det tyska företaget LAP. Avtal har även tecknats med distributörer
i USA och Kina. Sedan den 23 juli 2007 sker handel med bolagets aktie på
AktieTorget. 
Close Menu