Skip to main content

Kommuniké från C-RADs årsstämma 14 maj 2008

Pressmeddelande 2008-05-23
Kommuniké från C-RADs årsstämma 14 maj 2008 

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs vid årsstämma i C-RAD AB
(publ) den 14 maj 2008: 

Vinstdisposition mm
Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och
koncernen enligt framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2007. Stämman
beslutade att ingen utdelning skall utgå för år 2007 och att årets resultat ska
balanseras i ny räkning. 

Styrelsen
Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007. 

Stämman beslutade om omval av sittande styrelse och revisor för tiden intill
slutet av nästa årsstämma. Det beslutades att styrelsens ordförande ska
ersättas med två och ett halvt basbelopp för 2008 och att arvode till revisor
ska utgå enligt löpande räkning. 

Incitamentsprogram
Stämman godkände med erforderlig majoritet förslag till emission av
teckningsoptioner. Enligt förslag ska högst 400 000 teckningsoptioner ges ut.
Om samtliga teckningoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets
aktiekapital att öka med högst 60 001 kronor, vilket motsvarar en
utspädningseffekt om ca 5 procent av det totala aktiekapitalet. 

Bemyndigande av nyemission
Det beslutades att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen
besluta om aktieemission. Bolagets aktiekapital ska högst ökas till 2 000 000
kronor genom nyemission av B-aktier i sådan utsträckning att det totala antalet
aktier ökar till högst 13 333 360 stycken. Det totala antalet aktier ska dock
inte överstiga 20 procent av det totala antalet aktier och optioner i bolaget.
Emissionskursen för aktierna ska vara marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet
är att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra för bolaget att finansiera
företagsförvärv eller genom emission till institutionella placerare stärka
bolagets kapitalbas och soliditet. 

C-RAD AB (publ)
Styrelsen 

För närmare information kontakta Erik Hedlund, VD, telefon 018- 66 69 31,
erik.hedlund@c-rad.se 

Kort om C-RAD AB 

C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad
strålbehandling. Slutkunder är strålbehandlingskliniker över hela världen. All
produktutveckling sker i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD
Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är placerat i Östersund
medan de övriga tre företagen har sin verksamhet i Uppsala. Totalt är 18
personer anställda i företagen. C-RAD AB är sedan juli 2007 noterat på
Aktietorget. Verksamheterna i C-RAD AB har sitt ursprung i forskning och
utveckling från Karolinska Institutet i Solna och Kungliga Tekniska Högskolan i
Stockholm. 
Close Menu