Skip to main content

Kommuniké från årsstämma i C-RAD den 16 april 2015

Pressmeddelande 2015-04-16
Årsstämman 2015 i C-RAD AB (publ) genomfördes torsdagen 16 april i Uppsala. Vid
årsstämman fattades följande beslut:

Pressmeddelande 2015-04-16

Årsstämman 2015 i C-RAD AB (publ) genomfördes torsdagen 16 april i Uppsala. Vid årsstämman fattades följande beslut:

 

Börje Bengtsson, Peter Hamberg, Frank Lohr, Brian Holch Kristensen och Bengt Rolén omvaldes som styrelseledamöter. Kicki Wallje-Lund invaldes som ny styrelseledamot. Börje Bengtsson omvaldes till styrelseordförande.

 

Det beslutades att styrelsearvode skall utgå med ett årligt belopp på 700 000 kr, varvid ordförande ersätts med 200 000 kr och övriga styrelseledamöter med 100 000 kr fram till nästa årsstämma.

 

Grant Thornton Sweden AB valdes som revisionsföretag för en period om 1 år med Mia Rutenius som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorerna utgår enligt löpande godkänd räkning.

 

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen per den 31 december 2014. Verkställande direktören och styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet.

 

Valberednings förslag till princip för utseende av valberedning var godkänt.

 

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt förslag från styrelsen.

 

Stämman beslutade om villkorsändring av befintliga teckningsoptioner och incitamentsprogram, samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt förslag från styrelsen.

 

Årsstämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att fatta beslut om nyemission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i enlighet med förslaget. Sådana emissioner får medföra att antalet aktier av serie B i bolaget ökar med högst 2 000 000 kr.

 

 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. Slutanvändarna är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 31 anställda. C-RADs verksamhet är sprungen ur forskning och utveckling på Karolinska Institutet i Solna. Bolagets första produkt, C-RAD SentinelTM, började säljas 2007. Samarbetsavtal har ingåtts med Elekta (Sverige), Varian (USA) och IBA (Belgien). På större marknader representeras C-RAD av distributörer som är specialiserade inom strålterapi. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. C-RAD äger 29 procent av aktierna i laserföretaget Cyrpa med en option att förvärva resterande 71 procent. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com.

 

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

 

Ovanstående information är kurspåverkande och måste därmed offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528).

 

Close Menu