Skip to main content

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C-RAD AB (PUBL)

Pressmeddelande 2016-10-25
Aktieägarna i C-RAD AB (publ), org. nr 556663-9174 (”Bolaget”), kallas härmed
till extra bolagsstämma torsdagen den 17 november 2016 klockan 15.00 hos C-RAD
AB, Bredgränd 18, Uppsala.

Pressmeddelande 2016-10-25

Aktieägarna i C-RAD AB (publ), org. nr 556663-9174 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 november 2016 klockan 15.00 hos C-RAD AB, Bredgränd 18, Uppsala.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken fredagen den 11 november 2016, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 11 november 2016.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till Bolaget på följande sätt: per e-post: info@c-rad.com, eller per brev: C-RAD AB (publ), Bredgränd 18, 753 20 Uppsala. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, A-aktieinnehav respektive B-aktieinnehav, adress och telefonnummer. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman bör sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis skall även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär och anmälningssedlar finns tillgängliga via Bolagets hemsida, www.c-rad.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd senast fredagen den 11 november 2016 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en justeringsperson
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
  7. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman

Valberedningen föreslår styrelseledamoten Kicki Wallje-Lund som ordförande på stämman.

Punkt 6: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen för Bolaget beslutade den 7 oktober 2016 om emission av högst 600 000 B-aktier under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande. Styrelsen föreslår därför att extra bolagsstämma skall godkänna denna emission enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital kan uppgå till högst 90 000,028424 kronor.

Teckningskursen för aktierna skall vara 10,77 kronor per aktie och baseras på den volymvägda genomsnittskursen för de tjugo handelsdagarna mellan 7 september 2016 och 4 oktober 2016 utan rabatt, totalt 6 462 000 kronor om samtliga aktier tecknas.

Rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma styrelsens ordförande tillika en av Bolagets huvudägare Lars Nyberg.

Teckning skall ske genom kontant betalning senast den 10 december. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.

Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital. Styrelsen bedömer att denna nyemission bidrar till den fortsatta utvecklingen av bolaget, dess marknader och produkter, och därmed att bolagets möjligheter att skapa ytterligare värde för alla aktieägare främjas. Grunden för teckningskursen baseras på den volymvägda genomsnittskursen för de tjugo handelsdagarna mellan 7 september 2016 och 4 oktober 2016 utan rabatt.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och hos Euroclear Sweden AB.

Majoritetsregler

Beslut enligt punkt 6 är giltigt endast om de har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman, då emissionen riktat sig till tecknare som ryms inom den krets som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 862 887 A-aktier medförande 8 628 870 röster och 26 668 766 B-aktier medförande 26 668 766 röster. Det totala antal röster i Bolaget uppgår till 35 297 636. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag och övriga handlingar som skall finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Bredgränd 18, 753 20 i Uppsala och på Bolagets hemsida, www.c-rad.se fr o m torsdagen den 27 oktober och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

 

Uppsala i oktober 2016
C-RAD AB (publ)
Styrelsen

 

 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. Slutanvändarna är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 45 anställda. C-RADs verksamhet är sprungen ur forskning och utveckling på Karolinska Institutet i Solna. Bolagets första produkt, C-RAD SentinelTM, började säljas 2007. Samarbetsavtal har ingåtts med Elekta (Sverige), Varian (USA) och IBA (Belgien). På större marknader representeras C-RAD av distributörer som är specialiserade inom strålterapi. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet håller på att integreras. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

 

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post: investors@c-rad.com

Ovanstående information är kurspåverkande och måste därmed offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528).

Close Menu