Skip to main content

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR C-RAD AB (PUBL)

Release
Aktieägarna i C-RAD AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16
april 2014 klockan 14.00 i Uppsala Konsert & Kongress, sal C, på Vaksala torg 1
Uppsala.

Release

Aktieägarna i C-RAD AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 april 2014 klockan 14.00 i Uppsala Konsert & Kongress, sal C, på Vaksala torg 1 Uppsala.

Rätt att deltaga
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken torsdagen den 10 april 2014, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast klockan 16.00 torsdagen den 10 april 2014.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget på följande sätt: per fax 018-12 69 30, e-post: info@c-rad.com, eller per brev: C-RAD AB (publ), Bredgränd 18, 753 20 Uppsala. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, A-aktieinnehav respektive B-aktieinnehav, adress och telefonnummer. Anmälningssedel finns tillgänglig på bolagets hemsida www.c-rad.se. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos bolaget enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst ett år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär och anmälningssedlar finns tillgängliga via bolagets hemsida, www.c-rad.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 10 april 2014, då sådan införing skall vara verkställd.

Förslag till dagordning

1.Öppnande av stämman och val till ordföranden vid stämman

2.Upprättande och godkännande av röstlängd

3.Val av en eller två justeringsmän

4.Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

5.Godkännande av dagordning

6.Information från bolagets VD

7.Framläggande av bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2013

8.Beslut om:

  • fastställande av bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernens resultaträkning och balansräkning
  • dispositioner beträffande bolagets resultat och
  • ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9.Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och valberedning

10.Val av styrelse och revisor

11.Beslut om procedur för att utse ledamöter av valberedningen

12.Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

13.Övriga frågor

14.Avslutande av stämman

 

Punkt 8 a): Beslut om disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 9: Beslut om arvode till styrelsen, revisorer och valberedning

Valberedningens förslag kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida senast den 9 april 2014.

Punkt 10: Val av styrelse och revisorer

Valberedningens förslag kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida senast den 9 april 2014.

Punkt 11: Valberedningens förslag till beslut om procedur för att utse ledamöter av Valberedningen

Valberedningens förslag kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida senast den 9 april 2014.

Punkt 12: Förslag till beslut om bemyndigande att besluta om nyemission

Styrelsens förslag kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida senast den 9 april 2014.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkten 2 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 1 225 810 A-aktier medförande 12 258 100 röster och 19 049 513 B-aktier medförande 19 049 513 röster.

Fullständiga förslag till beslut
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida och hos bolaget senast från och med den 2 april 2014 och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på bolagets hemsida.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Uppsala i mars 2014
C-RAD AB (publ)
Styrelsen

För vidare upplysningar:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB (publ)

tim.thurn@c-rad.com

Close Menu