Skip to main content

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÕR C-RAD AB (PUBL)

 

Aktieägarna i C-RAD AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 31 maj 2013 klockan 13.00 hos Hotel Uppsala, Kungsgatan 27, Uppsala.

 

Rätt att deltaga
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 24 maj 2013, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast klockan 12.00 onsdagen 29 maj 2013.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget på följande sätt: per fax 018-12 69 30, e-post: info@c-rad.se, eller per brev: C-RAD AB (publ), Bredgränd 18, 753 20 UPPSALA.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall visa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 24 maj 2013, då sådan införing skall vara verkställd.

 

Förslag till dagordning

1.         Õppnande av stämman och val till ordföranden vid stämman

2.         Upprättande och godkännande av röstlängd

3.         Val av en eller två justeringsmän

4.         Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

5.         Godkännande av dagordning

6.         Information från bolagets VD

7.         Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

8.         Beslut om:

a          fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

b          dispositioner beträffande aktiebolagets resultat enligt balansräkningen och

c          ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9.         Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer

10.       Val av styrelse

11.       Ändring av bolagsordningen avseende kallelser

12.       Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

13.       Valberedning

14.       Övriga frågor

15.       Avslutande av stämman

 

Styrelsens förslag

Styrelsen förslår i punkt 11 om ändring av bolagsordningen såvitt avser bestämmelserna om kallelse till stämma.

Styrelsen föreslår i punkt 12 att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

 

Fullständiga förslag till beslut
Årsredovisningen och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med den 17 maj 2013.

 

Uppsala i maj 2013
C-RAD AB (publ)
Styrelsen

Close Menu