Skip to main content

Fortsatt lönsam tillväxt

ANDRA KVARTALET 2021
• Orderingången ökade med 16% till 72,3 (62,3) MSEK (24% i konstanta valutor).

• Orderstocken uppgick till 352,0 (282,1) MSEK.

• Intäkterna ökade med 41% till 60,5 (42,9) MSEK (51% i konstanta valutor).

• Rörelseresultatet uppgick till 6,0 (0,9) MSEK, motsvarande en marginal på 10,0 (2,1)%.

• Nettoresultat efter skatt uppgick till 5,6 (-2,4) MSEK.

• Resultat per aktie uppgick till 0,17 (-0,07) SEK.

JANUARI – JUNI 2021
• Orderingången uppgick till 138,6 (110,0) MSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 26% (29% i konstanta valutor).
• Intäkterna uppgick till 120,5 (94,7) MSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 27% (36% i konstanta valutor)
• Rörelseresultatet uppgick till 12,3 (1,9) MSEK, motsvarande en marginal på 10,2 (2,0)%
• Nettoresultat efter skatt uppgick till 8,8 (-2,0) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till 0,26 (-0,06) SEK

Kommentarer från Tim Thurn, VD:

Pandemins konsekvenser på vår verksamhet har alltjämt minskat. Det gjorde det möjligt att hålla en hög takt och öka intäkterna med 42 procent samt att leverera ett rekordhögt rörelseresultat för andra kvartalet och första halvåret 2021. Ytskanning är på väg att bli vårdstandard och C-RAD är i en utmärkt position för att växa med denna möjlighet.

Under andra kvartalet fortsatte orderingången och intäkterna att utvecklas starkt i regionen Amerika, med en tillväxt på över 300 procent. Vi ser förbättrade resultat från vårt samarbete med Elekta i Nordamerika. Partnerskapet bidrar till en ökad marknadsexponering och gör det möjligt för oss att presentera våra produkter för en större kundgrupp. Intäkterna i EMEA förbättrades med imponerande 38 procent jämfört med samma period förra året. APAC-regionen utvecklas fortsatt väl och i enlighet med våra planer, men når inte riktigt det exceptionellt starka resultatet under motsvarande kvartal 2020.

Våra operativa kostnader är väl under kontroll och vi kan också konstatera en bruttomarginal i det högre intervallet. Bruttomarginalen påverkas positivt av en gynnsam försäljningsmix, liksom att vår service med hög marginal blir en allt större del av våra totala intäkter. Kostnadskontroll i kombination med försäljningstillväxt genererade ett rörelseresultat på 6,0 MSEK under kvartalet, en rörelsemarginal om 10 procent.

Resande och fysiska marknadsevent började återupptas under kvartalet – främst i Amerika och APAC. På grund av begränsningarna under de senaste 18 månaderna ser vi dock att fler och fler kundinteraktioner sker virituellt. C-RAD har investerat i en webbaserad plattform för att leverera virtuella platsbesök, där kunderna kan uppleva produkten i en semiklinisk installation för att se fördelarna med C-RAD-lösningen utan att fysiskt behöva besöka en annan kund. De virtuella kundinteraktionerna för med sig stora fördelar för företaget med avseende på både lägre kostnader och tidseffektivitet.

Under våren öppnade C-RAD ett kontor i Delhi för att bättre kunna bearbeta den indiska och sydasiatiska marknaden. Regionen har stor efterfrågan på modern strålterapiutrustning, vilket gör den till en av de snabbast växande marknaderna världen över.

Den globala pandemin hade betydande inverkan på de flesta industrier. När man tittar på strålterapi har kliniska åtgärder som vidtagits under pandemin påtagligt påskyndat implementeringen av högprecisionstekniker – så kallade stereotaktiska och hypofraktionsbehandlingar. För säker och effektiv leverans av dessa tekniker använder kunder ytskannningsteknik för att positionera och övervaka patienten under behandlingen. Denna utveckling gör oss säkra på att efterfrågan på vår teknik kommer att fortsätta växa framåt och kommer att bli en del av vårdstandarden för denna typ av behandling, vilket betyder att majoriteten av alla linjäracceleratorer kommer vara utrustad med teknologi för ytskanning.

Jag är glad att kunna rapportera ytterligare ett mycket framgångsrikt kvartal, där C-RAD överträffat tidigare resultat mätt i de mest centrala finansiella måtten. Vi går stärkta ur det första halvåret och ser med tillförsikt fram emot andra halvåret, vilket typiskt sett är den starkaste delen på året för C-RAD. Även om det fortfarande finns osäkerheter på marknaden är jag överlag säker på vår framtida möjlighet.

Tim Thurn, VD

Close Menu