Skip to main content

Förändrat antal aktier och röster i C-RAD

Pressmeddelande 2016-12-30

C-RAD AB (publ) (”C-RAD” eller ”Bolaget”) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en företrädesemission om totalt 600 000 B-aktier. Emissionen har resulterat i att det registrerade aktiekapitalet och antalet aktier och röster i C-RAD har förändrats.

 

Per den 30 december 2016 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 29 531 653, varav 862 887 utgörs av A-aktier och 28 668 766 utgörs av B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 37 297 636 , varav A-aktierna motsvarar 8 628 870 röster och B-aktierna 28 668 766 röster. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 4 429 749,25 kronor.

 

 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 45 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats.. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

 

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2016 kl. 08:30 CET. 

Close Menu