Skip to main content

Delårsrapport 1 januari-30 september 2010

C-RAD AB (publ), Delårsrapport 1 januari- 30 september 2010
Väsentliga händelser under perioden                       

- 6 Sentinelsystem har beställts av Swedish Medical Center i Seattle USA 
- IBA Dosimetry har för 2010 lagt en avropsorder på 1400 diod detektorer till
 ett värde av 4,3 MSEK 
- Nyemission övertecknades med 35 % 
- C-RAD:s B-aktie är sedan mars 2010 listad på NASDAQ OMX First North Premier 
- C-RAD öppnar eget säljbolag i USA 
- Nya distributörer i Kina, Indien och tysktalande nationer. 
- GEMini ED och Sentinel med ny funktionalitet har visats på viktiga mässor i
 USA och Europa 
- Omsättningen uppgick till 10,0 MSEK (1,7 MSEK), varav 5,3 MSEK (0) under
 kvartal tre. 
- Resultat efter skatt -6 618 kSEK (-9 085) 
- Resultat per aktie efter skatt -0,54 SEK (-0,95) 
- Rörelseresultat -5 773 kSEK (-8 792) 
- Soliditet 78 % (77) 
- Likvida medel 19 004 kSEK (7 215) 
- Antal anställda under perioden uppgick i medeltal till 19 personer (18) 


Väsentliga händelser efter periodens utgång                   
- Avtal underskrivet med Varian Medical Systems 
- C-RAD stärker organisationen i USA, genom att öppna eget säljbolag, och säger 
 upp avtalet med den amerikanska distributören 
- Dotterbolaget C-RAD Positioning AB stämmer det tyska bolaget LAP pga
 avtalsbrott 
- Kliniskt samarbetsavtal har skrivits under med Universitetssjukhuset i
 Mannheim 


Kommentar från Erik Hedlund, VD i C-RAD AB, angående företagets verksamhet:   
” Bolaget har under kvartal tre haft den högsta omsättningen i bolagets     
historia. Detta är resultatet av tunga investeringar i produktutveckling och i 
uppbyggnad av kvalitetssystem, områden med speciellt höga krav inom       
strålterapiområdet.                               
C-RAD satsar på att bygga upp egna säljkanaler på nyckelmarknader. Bolaget har 
idag egna säljchefer i Skandinavien och USA. Samarbetsavtalen med Elekta, IBA  
och Varian kommer att få en allt större betydelse”
Close Menu