Skip to main content

C-RAD har genomfört riktad nyemission om 11,4 MSEK

Pressmeddelande 2014-02-20

C-RAD AB (publ) (”C-RAD” eller ”Bolaget”) genomförde igår en riktad nyemission på 11,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2013. Syftet med beslutet att emittera nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka rörelsekapitalet inför den planerade listflytten till NASDAQ OMX.

Vid årsstämman 2013 bemyndigades styrelsen att besluta om nyemission av högst 4 424 668 aktier med eller utan avvikelse från företrädesrätten. Styrelsen har igår efter marknadens stängning beslutat om en riktad nyemission av 700 000 aktier motsvarande 11,4 MSEK före emissionskostnader. Aktierna har tecknats av såväl institutionella som privata investerare till ett pris av 16,25 SEK per aktie genom en bookbuilding-process. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att stärka rörelsekapitalet inför den planerade listflytten till NASDAQ OMX.

Nyemissionen innebär en aktieutspädning om 3,5 procent i förhållande till totala antalet aktier efter emissionen. Teckningskursen har fastställts genom förhandling med potentiella investerare och bedöms vara marknadsmässig. I förhållande till den genomsnittliga volymviktade kursen de tio senaste handelsdagarna per den sista handelsdagen innan beslutet att emittera nya aktier motsvarar teckningskursen en rabatt om 9,1 procent. I förhållande till stängningskurs den 19 februari 2014 motsvarar teckningskursen en rabatt om 11,7 procent. Emissionen medför att antalet aktier i C-Rad ökar med 700 000 aktier, från 19 575 323 aktier till totalt 20 275 323 aktier, och aktiekapitalet ökar med 105 000 SEK, från 2 936 299 SEK till totalt 3 041 299 SEK.

Erik Penser Bankaktiebolag har varit finansiell rådgivare och bookrunner i samband med nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Hedlund, C-RAD AB, Telefon +46-18-66 69 31, E-mail: erik.hedlund@c-rad.com

   

Denna information är sådan som C-RAD AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2014, kl. 08:30.

   

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i C-RAD.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.  

Close Menu