Skip to main content

C-Rad genomför riktad nyemission och får två nya större ägare

Pressmeddelande 2016-10-06
C-RAD AB tillförs 21,5 Mkr genom riktad emission av B-aktier i enlighet med
styrelsens beslut i oktober 2016. Detta medför att antalet aktier och röster i
Bolaget förändrats.

Pressmeddelande 2016-10-06

C-RAD AB tillförs 21,5 Mkr genom riktad emission av B-aktier i enlighet med styrelsens beslut i oktober 2016. Detta medför att antalet aktier och röster i Bolaget förändrats.

Styrelsen i C-RAD har med bemyndigande från årsstämman den 14 april 2016 emitterat 2 000 000 aktier av serie B med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt till bolaget SVEA Ekonomi AB (1 400 000 aktier) och C-RADs styrelseordförande Lars Nyberg (600 000 aktier). Varje aktie av serie B berättigar till en röst. Emissionen registreras hos Bolagsverket under oktober månad och aktierna upptas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

 

Emissionskursen var 10,77, motsvarande den genomsnittliga volymvägda kursen för B-aktien enligt Nasdaqs officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som avslutades 4 oktober 2016, utan rabatt.

 

Efter nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 29 531 653, varav 28 668 766 aktier är av serie B och 862 887 aktier är av serie A. Det totala antalet röster uppgår därmed till 37 297 636.  

Informationen är sådan som C-RAD skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 oktober 2016 kl. 8:30.

 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. Slutanvändarna är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 43 anställda. C-RADs verksamhet är sprungen ur forskning och utveckling på Karolinska Institutet i Solna. Bolagets första produkt, C-RAD SentinelTM, började säljas 2007. Samarbetsavtal har ingåtts med Elekta (Sverige), Varian (USA) och IBA (Belgien). På större marknader representeras C-RAD av distributörer som är specialiserade inom strålterapi. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet håller på att integreras. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

 

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post: investors@c-rad.com

Close Menu