Skip to main content

C-RAD ABs nyemission inför introduktionen på AktieTorget har blivit övertecknad.

Pressmeddelande
2007-06-18
C-RAD AB är verksam inom strålbehandlingsområdet. Företaget har genomfört en
nyemission om totalt 30 MSEK, där Catella Healthcare har säkerställt 50 % av
emissionsvolymen. Resterande 50 % eller 15 MSEK har erbjudits till allmänheten.
Intresset för emissionen har varit mycket stort. Totalt har allmänheten tecknat
aktier till ett värde av 39 MSEK. Det vill säga en överteckning med 160 %. 
Anmälningstiden för att teckna aktier i C-RAD AB har löpt under perioden 21 maj
till 15 juni 2007. Till och med fredagen 15 juni hade teckningsanmälningar
inkommit till ett värde av 54 MSEK. Bolaget beräknas att få närmare 800 nya
aktieägare med minst en aktiepost. Därmed är Aktietorgets spridningskrav 
uppfyllt med god marginal och handel med bolagets aktier skall som planerat
kunna inledas måndagen 23 juli. 
Verkställande direktör för C-RAD AB säger:
” Med stor glädje har vi kunnat notera ett mycket stort intresse för den
nyemission som genomförts inför upptagande till handel på Aktietorget. Vi ser
detta som ett erkännande för många års arbete med att utveckla nya lösningar
för att förbättra behandlingen för patienter med cancer. 
Samtidigt har det känts tungt att behöva avvisa många, som har velat bli
aktieägare i C-RAD AB. Många har dessutom endast kunnat få en begränsad
tilldelning. 
Kapitalet kommer att användas till att fullfölja planerade utvecklings- och
marknadssatsningar i verksamheterna i Uppsala och Östersund. 
Förutom anställning av ytterligare 7 medarbetare, huvudsakligen inom
utveckling, kommer verksam-heterna i både Uppsala och Östersund att flytta till
mer ändamålsenliga lokaler. Marknadssatsningarna i Europa, USA och Asien kommer
att intensifieras.” 
Genom dotterbolagen C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation
AB så har bolaget verksamhet i både Uppsala och Östersund. Det finns fyra
produkter i produkt- och utvecklingsportföljen: C-RAD Positioner, ett
ytskannande lasersystem för patientpositionering, som lanserades 2006. C-RAD
Visioner, en bildplatta för tumörlokalisering, som är under utveckling. C-RAD
Orbiter, en strålbehandlingsmaskin för effektiv strålterapi, och C-RAD
BioArtist, ett system för radiobiologiskt optimerad strålbehandling, ingår i
pågående förstudier vid Karolinska Institutet. 
C-RAD är verksam inom området avancerad strålterapi, som kännetecknas av en
stark marknadstillväxt och tack vare nya behandlingstekniker kommer allt fler
patienter med cancer att kunna botas i framtiden. Detta tillsammans med att
grundarkretsen kännetecknas av ett starkt entreprenörskap inom området och har
en hög teknisk kompetens, gör C-RAD AB intressant för investerare. 


Vänliga hälsningar


Erik Hedlund
VD


För ytterligare information kontakta
Erik Hedlund, VD
C-RAD AB, Telefon 018 - 66 69 31

Kort om C-RAD AB
C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad
strålbehandling. Gruppen tillhandahåller 
produkter för positionering, tumörlokalisering och strålbehandling. Slutkunder
är främst strålbehandlingskliniker 
över hela världen. All produktutveckling sker i tre helägda dotterbolag, C-RAD
Positioning AB, C-RAD Imaging AB 
och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är placerat i Östersund medan de
övriga företagen har sin 
verksamhet i Uppsala. Totalt arbetar 11 personer tillsammans i företagen för
närvarande. 
Close Menu