Skip to main content

C- RAD AB (Publ), Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2013

Väsentliga händelser under perioden

Väsentliga händelser under perioden

 • Nettoomsättningen uppgick till 16,4 (9,8) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -12,7 (-10,1) MSEK
 • Resultat efter skatt var -16,3 (-12,7) MSEK
 • Orderstocken uppgick till 12,6 (16,7) MSEK 
 • Orderingången uppgick till 18,6 (14,4) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning var -0,96 (-0,80) SEK
 • Soliditeten var 65 % (57 %)
 • Likvida medel uppgick till 20 812 kSEK (10 596 kSEK)
 • Vid slutet av perioden uppgick antalet anställda till 28 (21)
 • C-RAD har tecknat ett samarbets- och distributionsavtal med ScandiDos för den nordamerikanska marknaden
 • Försäljningsorganisationen förstärks i DACH och USA
 • Försäljningsframgång med nya laserprodukter i Malaysia
 • Order på Catalyst- och Sentinelsystem på USA-marknaden
 • C-RAD skrev under avtal om förvärv på 29 procent av det belgiska företaget Cyrpa International SPRL med dotterbolag och erhöll en option på återstående 71 procent
 • Förvärvet av Cyrpa finansieras genom en företrädesemission
 • Elekta och C-RAD tecknade ett utvecklings- och distributionsavtal för andningsstyrd strålbehandling
 • Avtal undertecknades med Cablon Medical för utveckling och försäljning av en kombinerad lösning för dosimetri och EPID. Cablon Medical kommer samtidigt att sälja GEMinisystemet till kunder i Benelux-länderna.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Tim Thurn utnämndes till VD för C-RAD AB
 • Framgångsrik testning av Catalyst Gating Interface
 • Första ordern på det nyutvecklade C-RAD/Cyrpa-Systemet
 • God klinisk bildkvalitet på bröstregionen med GEMini-detektorn

   

Kommentar från Tim Thurn, VD i C-RAD AB:

Första halvåret 2013 visade en positiv utveckling för verksamheten. Vi ökade orderingången med     30 procent och omsättningen med 70 procent jämfört med samma period förra året. Den positiva trenden har fortsatt i innevarande kvartal.

Ökningen i kostnader förklaras främst av tre orsaker. Investeringen i det fransk/belgiska bolaget Cyrpa, kostnaderna med anledning av byte av lista till NASDAQOMX Nordic Small Cap och den strategiska expansionen av koncernen.

Den nyligen utvecklade versionen av Gemini-detektorn visar goda resultat för kliniska bilder på bröstregionen. Effektiviteten av de implementerade förändringarna har kunnat visas. Kvaliteten på de kliniska bilderna på bäckenregionen kräver emellertid vidare förfining.

C-RAD har tagit viktiga steg under innevarande år för att utveckla organisationen mot en framgångsrik framtid:

 • Med investeringen i Cyrpa erbjuder C-RAD ett brett produktspektrum och får en mer effektiv försäljningsorganisation. De första orderna har inkommit inom fyra månader efter investeringen. Viktigt för organisationen är också synergierna mellan de två produkterna. En gemensam mjukvaruplattform har utvecklats för att svara mot kundernas behov av förenkling och optimering av arbetsflödet. Kombinationen av de båda produktlinjerna gör C-RAD till en ännu mer attraktiv partner för slutkunder och OEM partners.
 • Marknaden har visat att C-RADs produktlinje är attraktiv och fullt accepterad av klinikerna. Fokus har därför varit att utöka närvaron på huvudmarknaderna. C-RAD ökade försäljningsstyrkan i USA genom nyanställningar och det strategiska partnerskapet med ScandiDos. Nu är båda bolagen tillsammans representerade med sju personer för försäljning och support vilket möjliggör C-RAD att vara närmare kunden. Försäljningen i USA ökar sakta efter ett svagt 2012.
 • Samarbetet med Elekta löper enligt plan. En viktig milstolpe var den framgångsrika testningen i Kuopio. Nästa steg kommer att vara den gemensamma valideringen. Alla nödvändiga steg har planerats och kommer att genomföras genom nära samarbete mellan

C-RAD och Elekta. Efter den framgångsrika valideringen kommer Catalyst och Sentinel att bli listade i Elektas ”price book”. Gating-gränssnittet från Elekta har redan släppts.

Jag ser fram emot ett framgångsrikt andra halvår 2013.

Close Menu