Skip to main content

C-RAD AB (publ), Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2013

 

Väsentliga händelser under perioden

 

 • Nettoomsättningen uppgick till 8,6 (2,5) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -4,4 (-5,8) MSEK och inkluderar ökade övriga externa kostnader jämfört med föregående år, 2 MSEK, huvudsakligen hänförliga till förvärvet av Cyrpa.
 • Resultat efter skatt -5,9 (-7,2) MSEK
 • Orderstocken uppgick till 16,1 (19,2) MSEK 
 • Orderingången uppgick till 9,7 (9,7) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning var -0,37 (-0,50) SEK
 • Soliditeten var 26 % (61 %)
 • Likvida medel uppgick till 3,3 (15,8) MSEK
 • Vid slutet av perioden uppgick antalet anställda till 23 (20)
 • C-RAD skrev under avtal om förvärv av 29 procent av det belgiska företaget Cyrpa International med dotterbolag och erhöll en option på återstående 71 procent
 • Förvärvet av Cyrpa finansieras genom en företrädesemission
 • Elekta och C-RAD tecknade ett utvecklings- och distributionsavtal för andningsstyrd strålbehandling
 • Ramavtal undertecknat med IBA för leveranser av dioddetektorer under 2013 till ett värde av 6,2 MSEK
 • C-RAD utvecklar interface för kommunikation med General Electrics datortomografer
 • Avtal undertecknat med Cablon Medical för utveckling och försäljning av en kombinerad lösning för dosimetri och EPID. Cablon Medical kommer samtidigt att sälja GEMinisystemet

till kunder i BeNeLux-länderna

 • Order från Kina på Sentinel och Catalyst system
 • C-RAD erhöll order på Catalystsystem från två kliniker i USA

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Nya order från Tyskland, Frankrike och USA
 • Stort intresse för C-RADs och Cyrpas lösningar på ESTRO-mötet i Geneve

och det efterföljande DEGRO- mötet i Berlin

 • Detektorsystemet GEMini med ny konstruktion har installerats på universitetskliniken i Salzburg, Österrike

 

Kommentar från Erik Hedlund, VD i C-RAD AB, angående företagets verksamhet:

“Försäljningen har utvecklats väl under första kvartalet, speciellt med tanke på den höga orderingången under fjärde kvartalet föregående år. Viktiga installationer har genomförts i Europa, USA och Asien. Övriga kostnader har jämfört med föregående år ökat med 2 MSEK. Dessa är huvudsakligen att hänföra till förvärvskostnader för Cyrpa. Resultatet belastas också med avskrivningar på 1,4 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten är positivt för andra kvartalet i rad.

C-RAD har beslutat att inleda processen att under året ansöka om listning av dess B-aktie på NASDAQOMX Nordic. Dessa merkostnader kommer att belasta årets resultat.

Förvärvet av det belgiska företaget Cyrpa ger C-RAD helt nya möjligheter att kunna erbjuda kompletta lösningar för CT- och linacrummet. Med ett bredare produktprogram kommer vi att kunna stärka de egna säljaktiviteterna. Förvärvet togs emot väl av marknaden. Den efterföljande emissionen tecknades till 366 %. Integrationen av de båda verksamheterna har inletts enligt uppgjorda planer.

En nyutvecklad version av GEMini detektorn har installerats på universitetskliniken i Salzburg. Vi ser med stor spänning fram emot de första kliniska resultaten. ”

Close Menu