Skip to main content

C-RAD AB genomför företrädesemission

Pressmeddelande 2008-08-25
 

C-RAD AB genomför företrädesemission

Styrelsen i C-RAD AB (publ) har den 22 augusti 2008, med stöd av årsstämmans
bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission. Nyemissionen, som sker med
företrädesrätt för aktieägarna, beräknas tillföra bolaget 20 miljoner kronor
före transaktionskostnader, förutsatt att emissionen blir fulltecknad. 

4 befintliga aktier ger rätt teckna en ny aktie till teckningskursen 10 SEK.
Handel med teckningsrätter, som kommer att ske på Aktietorget, planeras
preliminärt att genomföras under perioden från och med 15 september 2008 till
och med den 15 oktober 2008. 

”Strategin som beslutades i samband med börsintroduktionen i juli 2007 och
utvecklingen inom bolagets produktområden sedan dess gör att vi känner stor
tillförsikt inför framtiden”, säger C-RADs verkställande direktör Erik Hedlund. 

”Med denna nyemission tar C-RAD ett stort steg mot sitt mål att utvecklas till
ett höginnovativt och lönsamt medicinteknikföretag inom avancerad
strålbehandling.” 

Bakgrund och motiv

Sedan nyemissionen och introduktionen på Aktietorget juli 2007, har C-RAD
framgångsrikt fullföljt sina planer avseende produktutveckling, kliniska och
industriella samarbeten, marknadsintroduktioner och uppbyggnad av den egna
organisationen. Utvecklingsarbetet i de båda dotterbolagen i Uppsala och
Östersund har kunnat fullföljas enligt plan. 

 

Laserskannersystemet Sentinel har introducerats med en helt ny hårdvara och
attraktiv design. Grundfunktionaliteten för exakt positionering av patienterna
har introducerats och vidareutvecklats. Under sommaren 2008 släpptes modulen
cMotion, innehållande helt ny och unik funktionalitet för strålningsfri
övervakning av patienterna under strålbehandlingen. System för andningsstyrd
strålbehandling har visats vid de stora internationella onkologimötena och
blivit väl mottaget. 

 

Vid dotterbolaget C-RAD Imaging i Östersund pågår ett intensivt arbete med
utveckling av ett bildgivande system baserat på den så kallade GEM tekniken,
som har sitt ursprung ifrån CERN i Schweiz. Våra medarbetare har ställts inför
stora utmaningar, som krävt stor kreativitet och förmåga till nytänkande.
Testning av det första systemet har inletts. Teknologin erbjuder unika
egenskaper jämfört med de tekniska lösningar, som idag erbjuds på marknaden,
vilket har lett till att bolaget tecknat sitt första avtal kring teknologin med
HITEC i maj 2008. 

 

Efter en tung investeringsperiod i produktutveckling och i uppbyggnad av
marknads-organisationen följer nu en expansiv satsning på världsmarknaden. Som
planerat genomför nu bolaget en nyemission som syftar till att finansiera en
fortsatt utveckling och tillväxt. Emissionslikviden skall användas till: 

-     Breddat och utökat säljarbete på respektive marknad

-     Fördjupat samarbete med industriella partner inom strålterapiområdet

-     Fortsatt produktutveckling med fokus på ökad funktionalitet av
Sentinel och GEMini. 

 

 

Villkor för nyemissionen: 

·     Fyra befintliga aktier ger, oavsett serie, rätt att teckna en ny
aktie av serie B 

·     Nyemissionen skall omfatta högst 2 012 312 aktier

·     Emissionskursen skall vara 10 SEK per aktie

 

Preliminär tidplan för nyemissionen: 
• Sista dagen för handel med aktien inklusive teckningsrätt är den 5 september
2008 
• Avstämningsdag är den 10 september 2008 
• Prospekt beräknas att offentliggöras den 12 september 2008 
• Teckning med och utan företrädesrätt sker den 15 september- 15 oktober 2008 
• Handel med teckningsrätter sker 15 september- 10 oktober 2008 
 

 

För ytterligare information kontakta: 

Erik Hedlund, V.D. C-RAD AB, Telefon 018- 66 69 31, E-post:
erik.hedlund@c-rad.se 

 

 

Kort om C-RAD AB 

 

C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad
strålbehandling. Slutkunder är strålbehandlingskliniker över hela världen. All
produktutveckling sker i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD
Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är placerat i Östersund
medan de övriga tre företagen har sin verksamhet i Uppsala. Totalt är 18
personer anställda i företagen. C-RAD AB är sedan juli 2007 noterat på
Aktietorget. Verksamheterna i C-RAD AB har sitt ursprung i forskning och
utveckling från Karolinska Institutet i Solna och Kungliga Tekniska Högskolan i
Stockholm. 
Close Menu