Skip to main content

C-RAD AB: Företrädesemission tecknad till ca 165 procent

 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika eller något annat land där distribution av detta pressmeddelande skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare handlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt utan ett offentliggörande av ett emissionsresultat i enlighet med svenska lagar och regler.

 

 C-RADs företrädesemission tecknades till cirka 165 procent

C-RAD AB (”C-RAD” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt avslutat en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Erbjudandet”). Erbjudandet blev kraftigt övertecknat och tecknades till cirka 165 procent.

I Erbjudandet tecknades 2 208 093 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande 89,8 procent av Erbjudandet. Vidare tecknades 1 851 506 aktier utan stöd av företrädesrätt.

I ljuset av det mycket stora intresset för Erbjudandet från såväl befintliga aktieägare som nya investerare har styrelsen beslutat att utnyttja hela den option att emittera ytterligare aktier motsvarande maximalt 10 MSEK för att täcka eventuell överteckning i samband med Erbjudandet (”Optionen”).

Som en följd av Erbjudandet och Optionen tillförs C-RAD cirka 32,1 MSEK (före avdrag för emissionskostnader) och antalet aktier i Bolaget ökar med 3 570 729 B-aktier varefter Bolaget kommer att ha 1 225 810 A-aktier och 14 643 010 B-aktier. Genom Erbjudandet och Optionen ökar C-RADs aktiekapital med 535 609,35 SEK till 2 380 323,00 SEK. 

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i det prospekt som offentliggjordes den 30 september 2011. Avräkningsnotor till de personer som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas utfärdas omkring den 25 oktober 2011. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av vecka 45, 2011, omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB.

Emissionslikviden från Erbjudandet och Optionen kommer huvudsakligen, med samma prioritet, att användas för fortsatt utbyggnad av den egna säljorganisationen, etablering av kliniska samarbeten på nyckelmarknader, utveckling av nya funktionaliteter och fortsatt certifiering av Bolagets system på viktiga nyckelmarknader samt rörelsekapital för att säkerställa en fortsatt expansion.

Rådgivare
Remium Nordic AB har agerat finansiell rådgivare och White & Case Advokat AB har agerat juridisk rådgivare till C-RAD i samband med Erbjudandet och Optionen.

För mer information

Erik Hedlund, VD C-RAD

Telefon: 018- 66 69 31

erik.hedlund@c-rad.se

 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad strålterapi. Koncernen erbjuder produkter och lösningar för patientpositionering, tumörlokalisering och system för strålterapi. Slutkunder är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling sker i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är placerat i Östersund medan de övriga företagen är lokaliserade i Uppsala. C-RAD Incorporated som ligger i Chicago, IL ansvarar för försäljning på den nordamerikanska marknaden. Antalet anställda är för närvarande 21 personer. Aktiviteterna i C-RAD AB har sitt ursprung från forskning och utveckling vid Karolinska Institutet i Solna. Försäljningen av Bolagets första produkt, C-RAD Sentinel, inleddes 2007. Samarbetsavtal har tecknats med det svenska företaget Elekta och det belgiska bolaget IBA. C-RAD representeras av distributörer specialiserade inom strålterapi på större marknader. C-RAD AB är sedan mars 2010 noterat på NASDAQ OMX First North Premier. Mangold Fondkommission AB är C-RADs Certified Adviser.

 

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i C-RAD.

Varken de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna under Erbjudandet och Optionen kommer att registreras enligt Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller tillämplig lag i annat land.

 

 

 

 

  

Close Menu