Skip to main content

C-RAD AB: Företrädesemission övertecknades

 

Pressrelease 2013-03-28

 

 

 

Företrädesemissionen i C-RAD har övertecknats

C-RAD AB (publ) har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 26 februari 2013, med stöd av bemyndigande som erhölls på extra bolagsstämma den 4 december 2012. Teckningstiden löpte under perioden 8–22 mars 2013. Företrädesemissionen har fulltecknats och tillför Bolaget cirka 31,7 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen har därtill beslutat att till fullo utnyttja överteckningsoptionen om högst 850 000 B-aktier, vilket innebär att Bolaget tillförs ytterligare 10,2 MSEK. Totalt tecknades emissionen till 366 procent.

Företrädesemissionen tecknades till 98,7 procent med stöd av teckningsrätter och till resterande del, motsvarande 1,3 procent, utan stöd av teckningsrätter. Den totala teckningen utan stöd av teckningsrätter uppgick till 267,0 procent av emissionen, vilket innebär att emissionen sammanlagt tecknades till 365,7 procent. Utställda emissionsgarantier behöver därmed inte tas i anspråk.

Med anledning av överteckningen i emissionen har styrelsen beslutat att till fullo utnyttja överteckningsoptionen, vilken innebär att ytterligare 850 000 B-aktier kommer att emitteras.

Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 31,7 MSEK och överteckningsoptionen tillför 10,2 MSEK. Sammanlagt tillförs C-RAD därmed cirka 41,9 MSEK före emissionskostnader.

Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter  har tilldelats i enlighet med de principer som anges i prospektet daterat den 6 mars 2013 avseende tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för företrädesemissionen respektive överteckningsoptionen. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Aktierna ska betalas senast den dag som anges på avräkningsnotan.

Genom nyemissionen (inklusive överteckningsoptionen) ökar aktiekapitalet i C-RAD med 524 220 SEK genom emission av 3 494 803 B-aktier. Efter nyemissionen uppgår antalet aktier i Bolaget till 19 363 623 aktier, fördelat på 1 225 810 A-aktier och 18 137 813 B-aktier. Antalet röster uppgår till 30 395 913. Aktiekapitalet efter nyemissionen uppgår till 2 904 545 SEK.

Betalda tecknade aktier i företrädesemissionen handlas på NASDAQ OMX First North fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier. Detta beräknas ske i slutet av april 2013. I samband med detta kommer de nya aktierna att upptas till handel på NASDAQ OMX First North.

Tecknare som har erhållit tilldelning av aktier inom ramen för överteckningsoptionen kommer att erhålla betalda tecknade aktier (BTA) av annat slag än de som tecknats inom ramen för företrädesemissionen. BTA som erhålls inom ramen för överteckningsoptionen kommer inte att vara föremål för organiserad handel. BTA kommer att ersättas av aktier i samband med att emissionen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av april 2013. I samband med detta kommer de nya aktierna att upptas till handel på NASDAQ OMX First North.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Hedlund, CEO C-RAD AB, Telefon +46-18-66 69 31, E-mail: erik.hedlund@c-rad.se

 

Close Menu