Skip to main content

C-RAD AB: Extra bolagsstämma

Kommuniké 2012-12-04

 

 

Extra bolagsstämma i C-RAD AB

 

C-RAD AB med tre dotterbolag I Sverige och med tre internationella säljbolag arbetar inom området strålterapi av patienter med cancer. Bolaget höll idag en extra bolagsstämma. Kallelse till stämman publicerades i Post och Inrikes tidningar samt i Dagens Industri den 20 november 2012 och har även hållits tillgänglig på bolagets hemsida.

 

Följande beslut fattades av den extra stämman:

  • Styrelsen erhöll bemyndigande att fatta beslut om nyemission.

Styrelsen fick bemyndigande att, intill slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av nya aktier av serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner, dock att sådana emissioner inte får medföra att Bolagets aktiekapital överstiger 3 100 000 kr. Styrelsens skäl för bemyndigandet är att på ett snabbt och effektivt sätt möjliggöra expansion både genom organisk tillväxt och genom förvärv.

 

Uppgift om teckningskurs, teckningstid m.m. kommer att meddelas i samband med att styrelsen fattar beslut om emissionen.

 

För ytterligare information:

Erik Hedlund, VD C-RAD AB, Telefon +46-(0)18-66 69 30, E-Mail erik.hedlund@c-rad.com

 

 

 

 

Close Menu