Skip to main content

C-RAD AB – Delårsrapport jan-jun 2019

REKORDHÖG ORDERSTOCK

KVARTALET APRIL-JUNI 2019

  • Orderingång: 64,1 (56,4) Mkr
  • Orderstock: 214,5 (156,5) Mkr
  • Intäkter: 51,5 (51,9) Mkr
  • EBITDA: 1,9 (3,1) Mkr
  • Rörelseresultat: -0,6 (2,0) Mkr.
  • Resultat efter skatt: -0,9 (1,6) Mkr
  • Resultat per aktie: -0,03 (0,05) kr
  • Strategiskt samarbetsavtal ingicks med OPASCA (Tyskland)
  • Peter Eidensjö lämnar C-RADs styrelse

       

Presentation av delårsrapporten
VD Tim Thurn och CFO Therése Björklund presenterar delårsrapporten via Webcast, fredagen den 30 augusti 2019 klockan 11:00 CEST. Efter presentationen, som kommer att hållas på engelska, ges utrymme för frågor och diskussion. För att följa presentationen via webbsändning, vänligen registrera deltagande via https://attendee.gotowebinar.com/register/5659643046196070669

Kommentarer från Tim Thurn, VD:

Rekordhög orderstock om 214,5 (156,5) Mkr bekräftar den ökande efterfrågan på C-RADs produkter Orderingången för det andra kvartalet uppgick till 64,1 Mkr jämfört med 56,4 Mkr under samma period föregående år – en ökning om 14 procent. Försäljningen i Nord- och Sydamerika fortsatte att växa med 50 procent och APAC ökade med 35 procent. Vi ser att strålterapimarknaden i APAC, och speciellt Kina, växer med en ansenlig takt framöver.  Med en väl etablerad organisation och samarbeten med de flesta nationella cancercentren har C-RAD där en ledande position. I vår största region, EMEA, minskar orderingången med 4 procent under det andra kvartalet jämfört med föregående år, framför allt hänförligt till lägre försäljning i Centraleuropa.

Vi har en välfungerande serviceverksamhet vilket visar sig genom en stark försäljning av servicekontrakt under kvartalet. Orderingången ökade med över 200 procent under kvartalet och uppgick till 17 Mkr. Detta ger en stabil framtida intäktsbas med löpande betalningar över tid och bygger långsiktiga kundrelationer under produktens hela livscykel.

Orderingången för våra positioneringsprodukter minskade med 10 procent från 44,6 Mkr till 40 Mkr. Baserat på orderingången och en något längre genomsnittlig leveranstid än tidigare (7 månader jämfört med 5 månader under samma kvartal föregående år) ligger intäkterna för kvartalet, 51,5 Mkr, på ungefär samma nivå som under andra kvartalet 2018, 51,9 Mkr.
Sett till första halvan av året ökade orderingången med 5 procent från 107,0 Mkr till 111,9 Mkr och intäkterna ökade med knappa 15 procent från 85,7 Mkr till 98,8 Mkr 2019.  

Det övergripande resultatet är under våra förväntningar och delvis hänförligt till den volatilitet mellan kvartalen som vi har sett tidigare, och också kommer att se i framtiden. Den starka tillväxten i den underliggande marknaden fortsätter och vår uppfattning om att ytskanning bevisligen är på väg att bli en ny standard i vården kvarstår. Denna förutsättning, tillsammans med C-RADs ledande teknologi, formar basen för våra förväntningar på kommande tillväxt. Samtidigt sker strategiska förändringar på marknaden. Dessa förändringar  är konsekvenser både av genomförda uppköp och nya partnerskap mellan olika marknadsaktörer, vilket har skapat ett ”vänta och se”-momentum för några kunder. Vi är övertygade om att detta är en tillfällig effekt – den underliggande marknaden har inte förändrats, den långsiktiga tillväxten kommer att fortsätta och C-RAD kommer fortfarande att stå väl positionerade på den växande marknaden.   

I juli meddelade C-RAD att vi utökar vårt strategiska partnerskap med Elekta genom ett försäljnings- och distributionsavtal. Avtalet ger Elekta möjlighet att erbjuda C-RADs högteknologiska ytskanningslösningar för stereotaktiska behandlingar och rörelseövervakning på den Nordamerikanska marknaden och i Mexico inledningsvis, och framöver även på andra marknader.  Vi förväntar oss att se de första resultaten av detta strategiska samarbete i början av nästa år. Det är en mycket positiv signal att Elekta har valt C-RAD som sin strategiska partner i detta samarbete för att möta den växande efterfrågan på SGRT.

EBITDA för det andra kvartalet uppgick till 1,9 Mkr och innebär att vi levererar ett positivt EBITDA för det femte kvartalet i rad. Under det första halvåret förbättrades EBITDA från -0,5 Mkr 2018 till 5,5 Mkr 2019.

Under kvartalet har vi förstärkt vår organization inom de viktigaste försäljningsregionerna men också genom rekrytering av en COO, för att stå ännu bättre rustade för att hantera en växande organization och en ökande efterfrågan på våra produkter och lösningar.
I juli mottog vi också en stor order på circa 9 Mkr från ett prestigefull kund, MVZ Prof. Dr. Uhlenbrock and Partner, ett ledande medicinskt center inom strålning, strålterapi och nuklärmedicin i Ruhr-regionen i Tyskland.

Vi får löpande återkoppling från våra kunder om att patienterna i ökande grad aktivt frågar om behandlingscentret är utrustat med ytskanningsteknologi.  Detta är en mycket positiv signal och visar att fördelarna med den här teknologin inte bara är av klinisk natur, utan också verkar som en kunkurrensfördel för vårdgivare som ökar deras dragningskraft för kunderna.
Under året har C-RAD utvecklat sin ytskanningslösning för protonmarknaden. Protonterapi är spjutspetsen inom strålterapi med hög precision. Korrekt placering av patienten och positioneringen genom hela behandlingen är av yttersta vikt för klinisk framgång. Tillsammans med Mevion – en Bostonbaserad leverantör av compact proton therapy systems – och protonterapicentret i Maastricht har C-RAD utvecklat en fullt integrerad version av Catalyst PT för att förbättra användarvänlighet och patientsäkerhet. 

Under de senaste tre åren har C-RAD växt snabbare än marknaden. Vi ser nu att tillväxten tillfälligt saktar in men med våra nya strategiska partnerskap på plats, förväntar vi oss att återigen växa om marknaden framöver. Vi står stadigt och är väl positionerade för att kunna dra fördel av de spännande och växande möjligheterna på marknaden, och jag ser fram emot resten av året.


Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 57 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats.. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 8:30 CEST.

Close Menu