Skip to main content

C-RAD AB – Delårsrapport april – juni 2016

Pressmeddelande 2016-08-24
Väsentliga händelser under perioden april-juni 2016

Pressmeddelande 2016-08-24

Väsentliga händelser under perioden april-juni 2016  

  • Nettoomsättning: apr-jun 15,6 (15,1) MSEK, +3 %
  • 12 månader rullande 68,4 (59,4) MSEK +15 %

  • Orderingång: apr-jun 30,4 (16,3) MSEK, +87 %

  • 12 månader rullande 93,1 (81,2) MSEK +15 %

  • Rörelseresultat: apr-jun -9,8 (-5,4) MSEK

  • Resultat per aktie: apr-jun -0,44 (-0,28)

  • En företrädesemission tillför C-RAD 45,4 MSEK före emissionskostnader

  • Ledande cancercentrum i Kina utrustas med teknik från C-RAD 

  

 

Kommentar från Tim Thurn, VD:

 

Andra kvartalet: högsta orderingången någonsin

Under andra kvartalet mötte vi stor efterfrågan på våra lösningar vilket resulterade i den högsta orderingången någonsin på 30,4 (16,3) MSEK – en ökning på imponerande 87% jämfört med samma period 2015. Siffrorna visar att C-RADs strategi med betydande investeringar inom sälj- och marknadsföring på våra nyckelmarknader resulterar i fortsatt tillväxt.

 

 

Nettoomsättningen ökade till 15,6 (15,1) MSEK. Den modesta ökningen beror delvis på en ökad omvandlingstid mellan order och leverans men också på den tillfälliga svackan i orderingång som noterades under första kvartalet.

 

Som ett resultat av vårt intensifierade arbete med globala OEM-partners gjordes under kvartalet en större affär av en OEM-partner. Detta resulterade i en order för C-RAD på fem Catalyst™-system till ett värde om 4.3 MSEK.

 

Ytterligare en stor order inkom från Länssjukhuset Ryhov i Jönköping på tre Catalyst HD™-system och ett Sentinel 4DCT™ system till ett totalt värde om 5,2 MSEK.

  

Tillväxten på den asiatiska marknaden fortsätter, orderingången ökade med 206% jämfört med samma period föregående år. Vår återförsäljare i Kina har lagt en order på både Catalyst- och Sentinelsystem som ska installeras på ledande cancercentrum i Kina, med totalt ordervärde på 7,6 MSEK. Intresset för C-RADs lösningar är stort bland potentiella kunder i Kina. I maj var C-RAD och vår distributör Beijing HGPT värdar för ett kliniskt symposium i Shanghai i Kina där såväl internationella som inhemska talare presenterade de kliniska erfarenheter och forskningsresultat de uppnått med C-RAD-systemen. Över hundra potentiella kunder deltog i symposiet, vilket var klart bättre än förväntat och tydliggjorde potentialen hos den kinesiska vårdmarknaden och bekräftar att C-RAD har stora möjligheter till fortsatt tillväxt i Asien.

 

Den nordamerikanska marknaden utgör med sina omkring 2 800 strålbehandlingscentrum nästan hälften av den globala marknaden. Den innebär därmed stor potential för försäljning av C-RADs produktportfölj. Under det senaste året har orderingångsvärdet från den nordamerikanska marknaden gjort den till C-RADs största regionala verksamhet i termer av orderingång. Intäkterna ökade med 199% under det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Bill Dowd har utsetts till chef för den nordamerikanska verksamheten i C-RAD Inc. Han är en välmeriterad ledare med gedigen erfarenhet och ett stort nätverk inom strålbehandlingsområdet. Hans närvaro kommer att ytterligare stärka vår nordamerikanska organisation, och rekryteringen visar framgång för vår strategi för att attrahera och rekrytera kompetenta nyckelpersoner.

 

Tillväxten på våra nyckelmarknader visar att C-RADs strategi att skapa försäljning genom lokal närvaro fungerar väl och skapar en solid grund för fortsatt tillväxt.

 

För att möjliggöra en ökning av vår bruttovinst från 53% 2015, till 60% 2017, är ett av initiativen att vidareutveckla och optimera vår leverantörskedja med syfte att minska kostnader samtidigt som kvalitet och kapacitet säkerställs. Som ett första steg har vi nu ingått avtal med Innokas Medical – en finsk legotillverkare specialiserade inom medicinsk teknik. Innokas Medicals är specialiserade experter med beprövad skicklighet och gedigen erfarenhet från marknaden för medicinsk utrustning som kommer att bidra till vårt mål att leverera högkvalitativa produkter till våra kunder. Avtalet omfattar tillverkning av merparten av C-RADs Catalyst- och Sentinel-produkter.

 

I april godkände årsstämman en ökning av aktiekapitalet genom en nyemission på totalt 45 MSEK, med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Den 19 maj meddelades att den fullt garanterade nyemissionen var slutförd.

”Det är med optimism som vi går in i det andra halvåret av 2016. Vi fortsätter att se stor efterfrågan på våra innovativa lösningar med spjutspetsteknologi, och med ett ytterligare ökat fokus på försäljning på våra nyckelmarknader har vi goda förutsättningar för fortsatt stark tillväxt”, säger Tim Thurn, VD för C-RAD.

 

 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. Slutanvändarna är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 43 anställda. C-RADs verksamhet är sprungen ur forskning och utveckling på Karolinska Institutet i Solna. Bolagets första produkt, C-RAD SentinelTM, började säljas 2007. Samarbetsavtal har ingåtts med Elekta (Sverige), Varian (USA) och IBA (Belgien). På större marknader representeras C-RAD av distributörer som är specialiserade inom strålterapi. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet håller på att integreras. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

 

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Ovanstående information är kurspåverkande och måste därmed offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528).

 

 

Close Menu