Skip to main content

C-RAD AB: Årsstämma

Årstämma 2012 i C-RAD AB

 

C-RAD AB med fem helägda dotterbolag utvecklar och säljer system för att säkerställa hög precision, effektivitet och säkerhet vid strålbehandling av patienter med cancer. 2012 års stämma i C-RAD AB ägde rum fredagen 1 juni.

 

Följande beslut fattades av stämman.

  • Resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och balansräkning enligt årsredovisningen fastställdes

 

  • Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen enligt styrelsens förslag fastställdes.

 

  • Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Det antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet.

 

  • Stämman beslutade att styrelsens ordförande skall ersättas med två och ett halvt basbelopp för 2012. Ingen ersättning utgår till övriga styrelseledamöter. Revisorn ersätts enligt löpande räkning.

 

  • Stämman beslutade att välja om Börje Bengtsson, Erik Hedlund, Mats Thorén, Anders Brahme och Bengt Lind till styrelsen och med Börje Bengtsson som ordförande. Det beslutades att styrelsen ska uppgå till 5 ledamöter och 0 suppleanter.

 

  • Styrelsen erhöll bemyndigande att fatta beslut om emission. Antal emitterade aktier får ej överstiga 797 840 stycken

 

  • Styrelsen erhöll bemyndigande att fatta beslut om konvertibelt lån i enlighet med förslag.

 

VD informerade i sitt anförande om att C-RAD har skrivit avtal med Penser Bank AB. Penser Bank är från och med augusti månad ”certified advicer ” för C-RAD AB. Penser bank introducerar en ny analystjänst EP access. C-RAD är ett av de första bolagen för denna tjänst. Den första analysen kommer att vara baserad på första kvartalet 2012.

Efter sommaren kommer arbetet med att introducera C-RAD på Nasdaq/OMX och Small Cap segmentet att inledas.

 

   

För ytterligare information:

Erik Hedlund, VD C-RAD AB, Telefon +46-(0)18-66 69 30, E-Mail erik.hedlund@c-rad.se

 

 

 

Close Menu