Skip to main content

Beslut tagna vid extra bolagsstämma för C-RAD AB

Pressmeddelande
2007-10-01
Beslut tagna vid extra bolagsstämma för C-RAD AB
C-RAD AB med sina tre helägda dotterbolag är alla verksamma inom
strålbehandlingsområdet. Vid den extra bolagsstämma som ägde rum den 28
september 2007 valdes tre nya ledamöter till C-RAD ABs styrelse, varav Börje
Bengtsson valdes till ordförande. Stämman beslutade även att ge styrelsen
bemyndigande att utge konvertibellån med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt, samt anpassade bolagsordningen till nya aktiebolagslagen. 
Tre nya ledamöter valdes till C-RAD ABs styrelse vid den extra bolagsstämman.
Ledamöterna är Börje Bengtsson, Mats Thorén och Mikael Smedeby. Börje Bengtsson
tillträder som ny styrelseordförande efter avgående Ulf Ericsson. Börje
Bengtsson har lång industriell erfarenhet från företagsledande befattningar och
styrelseuppdrag i ett stort antal företag, som exempelvis Mekonomen, Bure
Equity, Expanda, Teleca och Martinssonsgruppen. 
Styrelsen fick ett bemyndigande av stämman att utge konvertibellån på maximalt
5% av aktiekapitalet. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma och
innefattar rätten att avvika från aktieägares företrädesrätt. 
Stämman beslutade även att ändra bolagsordningen så att en aktieägare skall
vara upptagen i aktieboken senast fem vardagar innan stämma för att ha rätt att
delta i förhandlingarna och röstningsregeln togs bort. Ändringarna är en
anpassning till nya aktiebolagslagen. Ett tillägg infördes också i
bolagsordningen om att A-aktier skall kunna stämplas om till B-aktier. 


För ytterligare information kontakta


Erik Hedlund,
VD


C-RAD AB
Telefon 018 - 66 69 31

Kort om C-RAD AB
C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad
strålbehandling. Gruppen tillhandahåller produkter och system för
positionering, tumörlokalisering och strålbehandling. Slutkunder är
strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling sker i tre
helägda dotterbolag, C-RAD 
Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är
placerat i Östersund medan de övriga företagen har sin verksamhet i Uppsala.
Totalt är 18 personer för närvarande 
anställda i företagen.
Verksamheterna i C-RAD AB har sitt ursprung i forskning och utveckling från
Karolinska Institutet i Solna och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Avknoppningarna har genomförts under perioden 
2001 till 2004. Försäljningen av bolagets första system, nämligen C-RAD
Positioner, inleddes under hösten 2006. Ett samarbetsavtal har tecknats med det
tyska företaget LAP. Från och med 23 juli 2007 har bolagets aktie godkänts för
upptagande till handel på AktieTorget. 
Close Menu