Skip to main content

15% tillväxt i orderingång och rekordhögt rörelseresultat

TREDJE KVARTALET 2020

 • Orderingången ökade med 15% till 80,5 (69,7) Mkr (17% i konstant valuta).
 • Orderstocken uppgick till 305,8 (229,6) Mkr.
 • Intäkterna minskade med 5% till 52,6 (55,6) Mkr (-3% i konstant valuta).
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,4 (1,7) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal om 10,3 (3,1) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,8 (-1,4) Mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,11 (-0,05) kr.

JANUARI – SEPTEMBER 2020

 • Orderingången ökade med 5% till 190,5 (181,7) Mkr (5% i konstant valuta).
 • Intäkterna minskade med 5% till 147,3 (154,4) Mkr (-5% i konstant valuta).
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,3 (2,4) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal om 4,9 (1,6) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,8 (-1,4) Mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,06 (-0,05) kr.

Kommentarer från Tim Thurn, VD:

Covid-19-pandemin har en fortsatt inverkan på världsekonomin och även på vår verksamhet, särskilt i Nordamerika och i delar av Europa. Trots pandemins konsekvenser ökade orderingången märkbart under kvartalet. I kvartalet genererades totala intäkter på samma nivå som under samma period 2019, fortfarande delvis påverkat negativt av pandemin eftersom installationer och leveranser har försenats. Driftskostnaderna var mätbart lägre än förra året och genererade ett rekordhögt kvartalsrörelseresultat.

Asien inklusive Australien fortsätter att leverera mycket bra resultat. Orderingången ökade med mer än 60 procent, både under tredje kvartalet och perioden januari till september. Den positiva trenden inkluderar några större enskilda ordrar, till exempel projekten i Australien, men påvisar en växande användningen av ytskanning på dessa dynamiska marknader. Den positiva utvecklingen i orderingång under de senaste kvartalen har lett till en stark omsättningstillväxt i regionen.

Orderingången i Europa minskade med 12 procent under kvartalet. Vi såg variationer mellan länderna, till stor del beroende på den lokala situationen med pandemin, där Nord- och Centraleuropa bidrog positivt men där det var mindre aktivitet i södra Europa.

I Nordamerika bidrog ett par viktiga ordrar till en förbättrad orderingång för detta kvartal jämfört med förra året. Det första halvåret 2020 påverkades påtagligt av pandemin, varpå det är mycket positivt att se att kunderna nu återupptar inköpsprojekt. Samarbetet med Elekta i Nordamerika bidrar till kvartalet och börjar nu ge de första resultaten.

Orderingången för positioneringsprodukterna i alla regioner ökade återigen jämfört med föregående år. En solid tillväxt i serviceintäkterna understryker att kunderna är intresserade av att långsiktigt engagera sig i C-RAD. En större installerad bas med servicekontrakt innebär också en högre grad av återkommande intäkter framgent.

Pandemin påverkar hur vi arbetar och hur vi interagerar med våra kunder. Resor är fortfarande begränsade och mässor avhålls mestadels virtuellt. Vi förväntar oss att detta är något som kommer förändra hur vi arbetar framöver. Den betydande minskningen av resekostnader och avgifter för mässor bidrar till minskningen av driftskostnaderna, vilket sammantaget bidrar till det positiva rörelseresultatet på 5 MSEK.

I USA har en uppdatering av ersättningssystemet för vårdgivare lanserats. Alla detaljer är inte kända men det är uppenbart att systemet uppmuntrar cancercenter att anamma behandlingsteknik med hög precision. C-RAD ser denna utveckling som mycket positiv, både för patienterna men också för företagets framtid, eftersom våra produkter främst används för så kallade stereotaktiska behandlingar, där positioneringsnoggrannhet är avgörande för behandlingsresultatet.

Brian Loar, VD C-RAD Inc., lämnade C-RAD i början av fjärde kvartalet för en möjlighet utanför marknaden för strålterapi. Processen för en nyrekrytering i USA har inletts.

C-RAD avslutar kvartalet med en stabil finansiell plattform kombinerat med en rekordhög orderstock. Utöver det har vi en fantastisk produkt och ett fantastiskt team, med det ser jag fram emot fjärde kvartalet. Resultaten är bevis på att våra produkter är på väg att bli vårdstandard. Återhämtningen från pandemin ger vårdgivare återigen möjlighet att fokusera på att bekämpa cancerbördan. Även om det är svårt att förutsäga den exakta utvecklingen av Covid -19 och dess konsekvenser för C-RAD, är jag övertygad om att vi är väl förberedda för fortsatt framgång.

Tim Thurn, VD

Om C-RAD

C-RAD utvecklar ytskanningsteknologi för strålterapi för att möjliggöra en mycket exakt dosavgivning till tumören och samtidigt skydda frisk vävnad från oönskad exponering. Med hjälp av höghastighets 3D-kameror i kombination med förstärkt verklighet stöder C-RAD den initiala patientpositioneringen och övervakar patientens rörelser under behandlingen för att säkerställa hög tillförlitlighet, ett effektivt arbetsflöde och ökad noggrannhet. C-RAD övervakar patientens rörelse utan att använda markörer eller ytterligare dos för att ge den högsta nivån av patientsäkerhet och komfort.

C-RAD. Inspiring excellence in cancer treatment.

C-RAD AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl. 08:30 CET.

Close Menu